Projekty EU

PROJEKTY UE

ZETES Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Wdrożenie innowacyjnego systemu typu „living lab” integrującego wszystkie typy odnawialnych źródeł energii szansą na rozwój firmy ZETES Sp. z o.o.”, nr POIR.02.03.01-18-0083/18, w ramach Poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

CEL PROJEKTU: efektywne wsparcie firmy ZETES Sp. z o.o. w opracowaniu i wdrożeniu innowacji procesowej i produktowej o charakterze technologicznym oraz innowacji marketingowej i organizacyjnej poprzez zakup od IOB usług proinnowacyjnych oraz wdrożenie inwestycji w postaci innowacyjnego zestawu sprzętu służącego wykonywaniu specjalistycznych symulacji udowadniających skuteczność wykorzystania OZE dla klientów zainteresowanych ich wykorzystaniem w swojej działalności.

REZULTATY PROJEKTU:

  • wdrożenie innowacji procesowej i produktowej o charakterze technologicznym,
  • wdrożenie innowacji marketingowej i organizacyjnej,
  • zakup sprzętu będącego podstawą do wdrożenia innowacji w firmie Wnioskodawcy.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 286 868,00 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 717 920,00 zł

DATA ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROJEKTU: 30.06.2023 r.


Close Menu